Regulamin

DEFINICJE

1. Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem zielonywidelec.pl

2. Regulamin – niniejszy regulamin, normujący zasady korzystania z Serwisu

3. Umowa – umowa zawierana pomiędzy Stronami, której integralną częścią jest Regulamin

4. Strony – Obie strony Umowy, Kupujący i Sprzedający

5. Konsument – konsument w rozumieniu ustawy z 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr. 16, poz. 93, z późn. zm.)

6. Ramy Czasowe – dokument określający ramy czasowe w jakich Kupujący może dokonywać określonych zmian zamówienia.

7. Usługa – świadczona drogą elektroniczną usługa sprzedaży Zestawów.

8. Zestawy sprzedawane są w trzech wariantach: "Zielone Love Optimum" - dieta z możliwością wyłączenia nabiału i/lub glutenu, "Zielone Love Wege" - dieta z możliwością wyłączenia glutenu i/lub nabiału i/lub ryb, "Super Bohater" - dieta dla ludzi aktywnych fizycznie.

9. Cennik – cennik obejmujący ceny Zestawów w zależności od ilości posiłków, ich kaloryczności oraz okresu zamówienia.

10. Polityka Cookies – polityka Serwisu odnosząca się do zasad posługiwania się plikami cookies.

11. Sprzedający - podmiot odpowiedzialny za funkcjonowanie Serwisu: FHFC Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą na ul. Marszałkowskiej 58, 00-545 Warszawa. NIP: 7010485250.

12. Kupujący – podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Serwisu; Kupującym może być zarówno podmiot dokonujący zakupu w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej oraz podmiot nie wykonujący działalności gospodarczej, jak i Konsument. Jeśli kupujący jest osobą fizyczną, musi być pełnoletni oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

13. Cookies – pliki cookies w rozumieniu przepisów Polityki Cookies

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1

1. Regulamin jest stworzony na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z poźn. zm.).

2. Regulamin określa w szczególności:

a) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,

b) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,

c) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,

d) tryb postępowania reklamacyjnego.

§ 2

1. Kupujący akceptuje Regulamin.

2. Przedmiotem działalności Serwisu jest sprzedaż Zestawów.

3. Umowa zawierana jest w języku polskim.

4. Umowa zawierana jest na gruncie prawa obowiązującego w Polsce.

§ 3

W celu uniknięcia błędów podczas korzystania z Usług, niezbędne jest korzystanie z podłączonego do sieci Internet komputera klasy PC lub podobnego, wyposażonego w system operacyjny Windows, Linux lub MAC OS oraz przeglądarkę internetową Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox lub Safari.

§ 4

1. Przepisy Regulaminu nie uchybiają powszechnie obowiązującym przepisom prawa dotyczącym ochrony Konsumentów, w tym Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o Prawach Konsumenta.

2. Postanowienia niezgodne z powszechnie obowiązującymi normami prawa, uważa się za nieobowiązujące. W ich miejsce stosuje się odpowiednie normy powszechnie obowiązującego prawa.

§ 5

Kontakt ze Sprzedającym odbywa się: telefonicznie – numer : +48 600 910 023, e-mailem – zamawiam@zielonywidelec.pl. Korespondencję tradycyjną należy nadsyłać na adres siedziby Sprzedającego.

PROCEDURA ZAMÓWIENIA ZESTAWÓW

§ 6

1. Kupujący składa zamówienie telefonicznie dzwoniąc na numer +48 600 910 023 lub poprzez wypełnienie formularza zamówienia dostępnego na stronie głównej Serwisu i przesłanie go do Sprzedającego. Formularz wypełniany jest zgodnie ze wskazówkami widocznymi w trakcie wypełniania.

2. W czasie procedury zamawiania Kupujący składa swój Zestaw wskazując liczbę posiłków (od 1 do 5 posiłków) i ich wersję kaloryczną oraz określa domyślny wariant menu, a także wskazuje dokładne dni na jakie zamawia Zestawy. Ponadto Kupujący podaje następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu i adres dostawy Zestawów.

3. W przypadku składania zamówienia poprzez formularz, zamówienie jest finalizowane po kontakcie zwrotnym ze strony Sprzedającego.

4. Bez względu na sposób składania zamówienia Sprzedający przesyła Kupującemu link do systemu płatności oraz warunki zawarcia Umowy w tym w szczególności tekst obowiązującego Regulaminu. Kupujący jest zobowiązany sprawdzić czy adres, termin oraz szczegóły dostawy są zgodne ze złożonym zamówieniem.

5. Kupujący akceptując warunki Umowy dokonuje płatności za zamówione Zestawy. Jest to moment zawarcia Umowy.

6. W przypadku wybrania metody płatności przelewem tradycyjnym niezwłocznie po złożeniu zamówienia należy przesłać potwierdzenie dokonania płatności na adres zamawiam@zielonywidelec.pl

§ 7

1. Niezależnie od przesłanych Kupującemu informacji dotyczących Umowy, pełna treść Umowy jest utrwalana przez Sprzedającego w postaci zapisu elektronicznego umieszczanego w jego systemie informatycznym i jest udostępniana Kupującemu na jego wniosek.

2. W razie wątpliwości co do rzetelności podanych danych, Sprzedający jest uprawniony do ich potwierdzenia oraz może powstrzymać się od realizacji zamówienia, do czasu ich weryfikacji. O takiej sytuacji Sprzedający niezwłocznie poinformuje Kupującego i wspólnie z nim dokona weryfikacji podanych przez niego danych. Na żądanie Kupującego, Sprzedający zwróci wpłaconą już tytułem ceny należność.

DOSTAWA

§ 8

1. Dostawa realizowana jest w obrębie Warszawy i najbliższej okolicy.

2. Dostawa zamówionych Zestawów rozpoczyna się od wybranej przez Kupującego daty i realizowana jest każdego dnia objętego zamówieniem w godzinach oraz na adres podany przez Kupującego zgodnie z umówionym harmonogramem dostaw.

3. Punkt 2 § 8 nie ma zastosowania w przypadku, kiedy potwierdzenie płatności o którym mowa w pkt. 6 § 6 nie zostanie dostarczone zgodnie z obowiązującymi Ramami Czasowymi lub kiedy kontakt z Kupującym jest znacząco utrudniony lub niemożliwy.

4. Dostawa realizowana jest wyłącznie w umówionym czasie i lokalizacji. Nieodebranie Zestawu przez Kupującego w umówionym czasie i miejscu nie rodzi roszczenia o dostawę Zestawu w innych okolicznościach.

5. W przypadku, gdy Sprzedający nie spełnił swojego obowiązku dostarczenia Zestawów w terminie określonym w ustępie poprzedzającym, Kupujący ma prawo rozwiązać Umowę. Przepis § 18 stosuje się.

6. Kupujący może rozwiązać Umowę także z innych ważnych przyczyn. W tym przypadku Kupujący dokonuje rozwiązania za trzydniowym uprzedzeniem.

7. Po rozwiązaniu Umowy w myśl przepisów powyższych Sprzedający bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w ciągu 14 dni dokonuje zwrotu kwoty odpowiadającej części niezrealizowanego jeszcze zamówienia. Przy czym w takim wypadku wartość zrealizowanych dostaw rozlicza się odpowiednio do okresu realizowania tych zamówień, zgodnie z Cennikiem. 

8. Kupujący może zmienić termin dostawy, ale musi to uczynić nie później niż do godziny 11.00 w dzień roboczy poprzedzający uprzednio ustalony dzień dostawy. 

9. Zmiana adresu dostawy jest możliwa najpóźniej dzień roboczy przed planowaną dostawą do godziny 11:00, zgodnie z obszarem określonym w punkcie 1 § 8. Zmiana adresu dostawy na poniedziałek jest możliwa najpóźniej do poprzedzającej soboty do godziny 11:00. Zmiana adresu dostawy wymaga kontaktu z Biurem Obsługi Klienta mailowo na adres zamawiam@zielonywidelec.pl. lub pod numerem +48 600 910 023. Kupujący zobowiązany jest do podania następujących informacji, miasto, kod pocztowy, ulica, numer budynku, numer lokalu, numer piętra, godziny dostaw, sposób dostawy oraz kod do domofony, jeśli jest konieczny do prawidłowego zrealizowania dostawy. W przypadku braku, którejkolwiek informacji Sprzedający ma prawo nie zrealizować dostawy zgodnie z dyspozycją Kupującego.

§ 9

Dostawa zamówionych Zestawów standardowo realizowana jest przez pracujące na zlecenie Sprzedającego firmy kurierskie.

CENA I PŁATNOŚCI

§ 10

1. Ceny Zestawów podane są w Cenniku.

2. Ceny Zestawów podawane są w wersji ostatecznej, zawierającej wszelkie opłaty i podatki, w tym w szczególności obejmującej podatek VAT w obowiązującej stawce oraz koszt dostawy.

§ 11

Kupujący dokonuje płatności przelewem na rachunek Sprzedającego numer 77 1030 0019 0109 8530 0049 1982 lub za pośrednictwem internetowego systemu płatności tpay.com

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 12

Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje, ponieważ przedmiotem Umowy jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia. Istnieje możliwość rozwiązania Umowy zgodnie z przepisem § 8 ust 4.

§ 13

Odstąpienie od umowy następuje poprzez wypełnienie i odesłanie na adres mailowy zamawiam@zielonywidelec.pl Formularza Rezygnacji dostępnego jako załącznik numer 1 do regulaminu.

§ 14

Zwrot należności za niewykorzystane dni nastąpi na numer konta wskazany przez Kupującego w Formularzu Rezygnacji w ciągu 14 dni.

§ 15

Po rozwiązaniu Umowy w myśl przepisów powyższych Sprzedający dokonuje zwrotu kwoty odpowiadającej części niezrealizowanego jeszcze zamówienia. Przy czym w takim wypadku wartość zrealizowanych dostaw rozlicza się odpowiednio do okresu realizowania tych zamówień, zgodnie z Cennikiem.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAJĄCEGO

§ 16

1. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Zestawy bez wad.

2. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego za wady Zestawów w zakresie określonym Ustawą Kodeks Cywilny z 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.).

3. Sprzedający informuje, że Zestawy obejmują posiłki, które mogą zawierać składniki uczulające.

4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za dolegliwości zdrowotne spowodowane posiłkami w przypadku, kiedy posiłek był przechowywany niezgodnie z przeznaczeniem lub Kupujący nie poinformował o alergii na którykolwiek ze składników posiłku lub Kupujący z premedytacją spożył posiłek na który jest uczulony 

§ 17

1. Jeżeli Zestaw posiada wadę, Kupujący może:

a) żądać usunięcia wady przez Sprzedającego

b) żądać wymiany Zestawu na nowy

c) żądać obniżenia ceny

d) odstąpić od Umowy

2. Kupujący nie może żądać obniżenia ceny ani odstąpić od Umowy jeżeli Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wadliwy Zestaw na wolny od wad albo wadę usunie.

3. Jeżeli Kupujący jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Zestawu na wolny od wad albo zamiast zaproponowanej wymiany Zestawu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Zestawu do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego.

4. W wypadku powtórnej wymiany lub naprawy Zestawu ograniczenie możliwości odstąpienia od Umowy lub żądania obniżenia ceny, o którym mowa w ustępie 2 nie ma zastosowania.

5. W przypadku wady nieistotnej Kupujący nie może odstąpić od Umowy.

6. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu naprawy Zestawu lub wymiany na nowy, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

7. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, Sprzedający może odmówić wymiany Zestawu wadliwego na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

§ 18

1. Reklamacje dotyczące Zestawów mogą być składane : pisemnie na adres siedziby Sprzedającego, mailowo na adres zamawiam@zielonywidelec.pl

2. W piśmie zawierającym reklamację należy podać dane osoby reklamującej, nazwę i rodzaj Usługi, której reklamacja dotyczy, opisać przyczyny reklamacji, podać datę zaistnienia sytuacji reklamowanej oraz przedstawić fotograficzny dowód szkody

3. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedający informuje Kupującego w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej, jeśli wada zostanie stwierdzona po upływie dwóch lat od wydania rzeczy Kupującemu. Roszczenia Kupującego przedawniają się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Termin przedawnienia nie może skończyć się przed upływem dwóch lat od wydania rzeczy.

§ 19

Ryzyko utraty lub uszkodzenia Zestawu przechodzi na Kupującego w chwili wejścia przez niego lub osobę trzecią wskazaną przez niego, inną niż przewoźnik, w fizyczne posiadanie Zestawów. Jednakże ryzyko przechodzi na Kupującego z chwilą dostarczenia Zestawów przewoźnikowi, jeżeli Kupujący zlecił temu przewoźnikowi ich transport, a Sprzedający nie oferował takiej możliwości.

§ 20

W przypadku niewykonania Umowy przez jedną ze Stron, druga Strona obowiązana jest do naprawienia szkody z tego faktu wynikającej na zasadach określonych w ustawie z 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr. 16, poz. 93, z późn. zm. )

§ 21

Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje, ponieważ przedmiotem Umowy jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia. Istnieje możliwość rozwiązania Umowy zgodnie z przepisem § 8 ust 4.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 22

1. Sprzedający jest administratorem danych osobowych uzyskanych od Kupujących.

2. Kupujący w toku procedury zamówienia Usług, dobrowolnie podają swoje dane osobowe w zakresie wymaganym przez Sprzedającego, niezbędnym do prawidłowego zrealizowania zamówionych Usług.

3. Uzyskane przez Sprzedającego dane osobowe są gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zawartej Umowy, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

4. W każdym czasie Kupujący mogą zobowiązać Sprzedającego, poprzez przesłanie na adres e-meil stosownego zapytania, o udzielenia informacji o stanie przetwarzanych danych osobowych dotyczących ich osoby.

5. Kupującym przysługuje również prawo do żądania usunięcia, uzupełnienia lub zmiany danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedającego, jak również prawo do żądania przekazania danych osobowych innemu podmiotowi niż Sprzedający.

6. Kupującym przysługuje również prawo do usunięcia wszelkich danych związanych z aktywnością Kupującego w Serwisie.

§ 23

1. Serwis posługuje się plikami Cookies.

2. Pliki Cookies mogą być instalowane na urządzeniu użytkownika za jego wyraźną zgodą.

3. Szczegółowe zasady posługiwania się przez Serwis plikami Cookies określa Polityka Cookies

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do krótkotrwałych przerw technicznych w dostępie do Serwisu, spowodowanych konserwacją bądź aktualizacją danych na serwerze.

2. Sprzedający nie świadczy żadnych dodatkowych usług związanych z serwisem oprócz usług określonych w Regulaminie.

3. Szczegółowe zasady posługiwania się przez Serwis plikami Cookies określa Polityka Cookies

§ 25

1. W przypadku sporu wynikłego na tle realizacji Umowy, Stronom zaleca się podjęcie próby jego polubownego rozwiązania.

2. Konsumentowi przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

§ 26

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

2. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Informacje o treści zmian Regulaminu są zamieszczane niezwłocznie na stronach Serwisu.

3. Zmiany obowiązują od dnia ich publikacji na stronach Serwisu i nie mają mocy wstecznej.

4. W przypadku Umów sprzedaży zawieranych poprzez Serwis, zmiany Regulaminu nie będą naruszać uprawnień Konsumentów, które nabyli oni przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie będą w szczególności miały wpływu na już złożone zamówienia, a także zawarte, realizowane oraz wykonane Umowy sprzedaży.

Ciasteczka to jedyna niedietetyczna rzecz u nas. Korzystamy z nich w celu świadczenia usług. Zmiana ustawień plików cookie jest możliwa w każdym momencie.